Všeobecné podmínky ubytování Brloh 74 - Chalupa Na samotě u lesa s tenisovým kurtem

Přejít na obsah
Návrat k cenám a poplatkům       ZDE
Všeobecné podmínky ke Smlouvě o pronájmu rekreačního domu Chalupa Na samotě u lesa s tenisovým kurtem Brloh 74, PSČ  382 06
 
 
1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Zákazníkem (dále jen Zájemce) a Pronajímatelem se řídí ustanoveními občanského zákoníku a těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen VOP), což Zájemce stvrzuje podepsáním Smlouvy o pronájmu, která je uveřejněna na internetových stránkách Pronajímatele www.chalupanasamote.cz .  Smluvní vztah vzniká odesláním vyplněné a podepsané nájemní smlouvy Zájemcem a prokázáním zaplacení zálohy. Zájemce odpovídá za pravdivost údajů, které uvádí ve smlouvě a seznamu ubytovaných osob, jenž je nedílnou součástí smlouvy. Případné změny údajů (zejména počtu osob, atd.) je Zájemce povinen neprodleně oznámit majiteli chalupy.
 
2. Způsob objednávání a placení

První zálohu ve výši 50 % z koncové ceny objednaných služeb hradí Zájemce při objednání pobytu. Jejím uhrazením mu vzniká nárok na rezervaci objednaných služeb. Při jejím uhrazení Zájemce obdrží emailem potvrzení o zaplacení. 

Druhou zálohu – částku zbývající do celkové ceny objednaných služeb hradí Zájemce nejpozději 35 dnů před nástupem na pobyt na účet Pronajímatele nebo po písemné dohodě s pronajímatelem v den nástupu pobytu.  Po jejím uhrazení obdrží Zájemce emailem potvrzení, které jej opravňuje k čerpání objednaných a uhrazených služeb. Při objednání pobytu v době kratší než jeden měsíc před nástupem se hradí obě zálohy současně.

Neuhradí-li Zájemce doplatek v této lhůtě, zaplacená záloha propadá ve prospěch Pronajímatele a ten je oprávněn nabídnout chalupu k pronájmu jiným zájemcům.

Případný doplatek za další služby (spotřebovaná energie, rekreační poplatek, zapůjčení sportovního vybavení, apod.) hradí Zájemce na místě přímo ubytovateli.
 
3. Odpovědnost a reklamace

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí Pronajímatel. Případné reklamace je Zájemce oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu. V okamžiku vzniku reklamace musí být proveden zápis mezi Zájemcem a majitelem, a to včetně potvrzení nečerpaných služeb. Tyto doklady musí být součástí reklamace, bez nich nelze reklamaci uplatnit.
 
Při porušení povinností dle těchto VOP - např. uvedení nepravdivých informací v objednávce (počet osob, domácí zvíře apod.), je Pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z chalupy všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je ubytovatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu).
 
4. Pojištění

Chalupa je pojištěna dle obvyklých podmínek pro pojištění nemovitostí (požár, povodeň apod.). Pojištění se nevztahuje na úmyslné, nebo neúmyslné poškození majetku Pronajímatele. K tomu doporučujeme před nástupem se nechat pojistit běžným komerčním pojištěním pro dovolenou apod.

a)    Zájemce je plně odpovědný za škody na chalupě, jejího zařízení a vybavení způsobené jím, nebo ostatními zúčastněnými osobami. Zájemce je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit ubytovateli, pokud neprokáže, že ji nezavinil.

b)   O způsobené škodě bude sepsán okamžitě po jejím zjištění, škodní protokol, který podepíše Zájemce a Pronajímatel. V protokolu bude způsobená škoda popsána s určením její předpokládané výše a rozsahu. Protokol bude podepsán oběma stranami a o škodě bude pořízena fotodokumentace.

c)    Zájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli maximální součinnost při následném ohlášení škody na pojišťovnu a sanaci následků pojistné události.
 
5. Stornovací podmínky (stornopoplatek)

Zájemce je oprávněn objednávku zrušit. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala. Bez storno poplatků (zájemci bude vrácena záloha na pobyt v plné výši) lze rezervaci zrušit nejpozději 35 dnů před objednaným termínem nástupu, u hlavní sezóny (zarezervované termíny v měsících prosinec, červen, červenec, srpen a září) je lhůta na odstoupení od objednávky 50 dnů před termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení písemného dokladu o zrušení objednávky Pronajímateli. Písemný doklad o zrušení objednávky lze zaslat Pronajímateli na email info@chalupanasamote.cz .
 
Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedených lhůtách je Zájemce povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. Přesun pobytu (termínu) již není možný.
 
Storno poplatky se neplatí pokud:
 
  • Zájemce za sebe zajistí náhradu
  • Pronajímateli se podaří obsadit odřeknutý termín
 
Odjezd Zájemce před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.
 
6. Osobní data Zájemce

Zájemce odesláním vyplněné závazné objednávky do formuláře na www.chalupanasamote.cz nebo e-mailem potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje Zájemce třetí straně. Zápis do knihy ubytovaných se provádí bezodkladně po příjezdu a to na základě platného dokladu totožnosti (OP, nebo pas), který je každý z hostů povinen na požádání předložit. Osoby, které odmítnou, či nemohou svoji totožnost věrohodným způsobem doložit, ztrácí nárok na ubytování a jakékoli náhrady nákladů.
 
7. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 11.12.2016 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Zájemcem a Pronajímatelem chalupy. Zájemce se při pravdivém vyplnění a zaslání objednávky se tímto zavazuje a zároveň potvrzuje, že je s těmito podmínkami seznámen, tyto si přečetl a odesláním objednávky na email Pronajímatele na tyto přistupuje a souhlasí s nimi. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetových stránkách www.chalupanasamote.cz, kdy zájemce a společně s ním všechny osoby užívající nemovitost společně potvrzují, že jsou s těmito seznámeni.

a)    Nemovitost a její movité vybavení budou předány. Veškerý movitý majetek bude předán bez závad, funkční a v pořádku, což obě strany stvrdí podpisem. Pokud bude něco při předání (převzetí) po pobytu chybět či bude rozbité, poškozené či nefunkční, nebo bude odcizeno, tak to uhradí/nahradí zájemce v hotovosti při předání chaty. V případě, že bude škoda vyšší než 5 000,-Kč a nedojde k okamžité dohodě, bude věc řešit Policie ČR.

b)   Kouření je povoleno na pouze venku. Ve vnitřních prostorách celého objektu je přísný zákaz kouření. V případě, že nájemce zjistí porušení tohoto zákazu, je oprávněn Zájemce a všechny osoby s ním užívající nemovitost okamžitě vykázat z chalupy bez náhrady. Nájemce je oprávněn provést namátkovou kontrolu chalupy v době pronájmu.

c)    Chalupa se předává i přebírá řádně uklizená a čistá. Úklid provádí vždy ubytovaní Zájemci. Pokud bude chalupa předávána v nepořádku, bude si Pronajímatel účtovat 1 000,- Kč.
 
8. Pobyt
 
  • zahájení pobytu je vždy po 16:00 hod. v prvním dni rezervace převzetí chalupy
  • ukončení pobytu je vždy do 9:00 hod. posledního dne rezervace předání chalupy
 
Po vzájemné dohodě mezi Pronajímatelem a Zájemcem může být čas převzetí a ukončení pobytu pozměněn.
 
8. Odpovědnost

Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, jako je např. poničení či odcizení majetku, vzniklé všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za případné zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných Pronajímatelem.
 
9. Ostatní ujednání

Pronajímatel si vyhrazuje právo měnit, či aktualizovat veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách.


TOPlist
Návrat na obsah