Smlouva na ubytování, pobyt - Chalupa Na samotě u lesa s tenisovým kurtem

Přejít na obsah
Návrat k cenám a poplatkům       ZDE
 
 
Smlouva o pronájmu rekreačního domu Chalupa Na samotě u lesa s tenisovým kurtem Brloh 74, PSČ  382 06
Pronajímatel:
Chalupa Na samotě u lesa s tenisovým kurtem
Brloh 74, PSČ  382 06, okres Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 775 013 233
Zájemce:
Jméno a příjmení: .....................................................................................
Trvalý pobyt: .................................................................................................................................................................
Datum narození: ................................................................
Číslo občanského průkazu nebo pasu: ...................................................................
Kontaktní údaje:
Tel.: ..................................................................
E-mail: .....................................................................................
Uzavírají smlouvu o pronájmu rekreačního domu
Předmět pronájmu: Rekreační dům Brloh 74, PSČ  382 06, okres Český Krumlov  (dále jen rekreační dům)
1. Specifikace
Termín ubytování: od ………………………. 16:00 hod. do ………………………. 9:00 hod.
Počet ubytovaných osob: …………………
Dohodnutá cena: ………………………
Vratná kauce: 2.000,- Kč
Rekreační poplatek pro obec Brloh: 15 Kč za dospělou osobu / noc
Domácí zvíře:  ANO/NE
Druh zvířete: ……………………
2. Všeobecné ujednání
2.1. Zájemce je povinen zanechat objekt, který si pronajal v čistém a původním stavu. Způsobí-li škodu, musí Zájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit Pronajímateli. Bude-li před odjezdem Zájemce zjištěná škoda, je Pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce nebo přímým zaplacením vyčíslené škodné částky převodem na účet Pronajímatele.
2.2. Jako zajištění (kauci) je povinen Zájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 2.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od rekreačního objektu. Tato kauce bude v hotovosti vrácena Zájemci při převzetí rekreačního domu zpět Pronajímatelem. Objekt je povinen zájemce nechat v řádném stavu.
2.3. Maximální počet ubytovaných osob je ........  a nesmí být Zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li Zájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je Pronajímatel vysloveně oprávněn hosta odmítnout nebo požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud Pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob a zvířat, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu rekreačního domu.
2.4. V pronajímaném objektu je výslovně zakázáno kouření, užívání drog či jiných psychotropních látek a nepřiměřené pití alkoholických nápojů.
2.5. Pronajímatel může provést namátkovou kontrolu objektu tak, aby nerušil její užívání Zájemcem či s ním ubytovanými osobami.
3. Platba za pobyt zájemce
3.1. Při rezervaci zaplatí Zájemce předem zálohu ve výši 50% z cílové částky na bankovní účet Pronajímatele
Číslo účtu: ..........................................   
Variabilní symbol: ......................................
3.2. Nejpozději 35 dnů před nástupem uhradí Zájemce zbývající částku pod stejným variabilním symbolem na účet Pronajímatele. Neuhradí-li Zájemce doplatek v této lhůtě, zaplacená záloha propadá ve prospěch Pronajímatele a ten je oprávněn nabídnout předmět pronájmu jiným Zájemcům.
4. Stornovací podmínky
Zájemce je oprávněn objednávku zrušit. Objednávku je možné zrušit pouze písemně a to výhradně osobou, která ji podávala. Bez storno poplatků (Zájemci bude vrácena záloha na pobyt v plné výši) lze rezervaci zrušit nejpozději 35 dnů před objednaným termínem nástupu, u hlavní sezóny (zarezervované termíny v měsících prosinec, červen, červenec, srpen a září) je lhůta na odstoupení od objednávky 50 dnů před termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení písemného dokladu o zrušení objednávky Pronajímateli. Písemný doklad o zrušení objednávky lze zaslat Pronajímateli na email info@chalupanasamote.cz .
Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedených lhůtách je Zájemce povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. Přesun pobytu (termínu) již není možný.
Storno poplatky se neplatí pokud:
  • Zájemce za sebe zajistí náhradu
  • Pronajímateli se podaří obsadit odřeknutý termín
Odjezd Zájemce před ukončením pobytu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za služby.
5. Dodatečné ustanovení
Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Všeobecné podmínky ke Smlouvě o pronájmu rekreačního domu Brloh 74, PSČ  382 06“ umístěné na www.chalupanasamote.cz s nimiž se Zájemce seznamuje při provádění objednávky (rezervace). Podpisem této „Smlouvy o pronájmu“ Zájemce výslovně prohlašuje, že „Všeobecné podmínky“ četl a souhlasí s nimi. Zájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které oni způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude Pronajímatel uplatňovat a vymáhat po Zájemci.
6. Odpovědnost
Pronajímatel neodpovídá za vzniklé škody, poničení či odcizení, všem osobám při jejich pobytu na chalupě. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných Pronajímatelem.
Se všeobecnými podmínkami jsem se seznámil na webu www.chalupanasamote.cz a bezvýhradně s nimi souhlasím. Dobrovolně také souhlasím s touto Smlouvou o pronájmu rekreačního domu a souhlas stvrzuji svým podpisem.
V ............................................................                 dne  ...........................................
___________________________                                                                               ____________________________
    Podpis Zájemce                                                                                                  Podpis PronajímateleTOPlist
Návrat na obsah